Tận tâm - Uy tín - Sáng tạo

Giới thiệu Liên Hệ

GIỚI THIỆU

Con người đang đứng trước những cơ hội to lớn trong quá trình phát triển với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, theo đó các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IOT), phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics),... tạo nên sự thay đổi lớn trong quá trình vận hành, sản xuất, kinh doanh, quản lý,... hay là quá trình chuyển đổi số (digital transformation - DX) toàn diện trong mọi mặt của hoạt động kinh tế xã hội. Ở góc độ kinh doanh, phát triển kinh tế, DX góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh,... lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao trải nghiệm người dùng để phục vụ tốt nhất yêu cầu của khác hàng, từ đó giúp doanh nghiệp và khách hàng gắn kết chặt chẽ trong một môi trường cộng tác, đem lại lợi ích to lớn cho cả hai phía: (i) đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng với chi phí thấp, và (ii) nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy năng suất sản xuất, kinh doanh của toàn xã hội.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, trong xu hướng hội nhập của một thế giới ngày càng phẳng, cơ hội và thách thức luôn được mở ra cho mọi doanh nghiệp, vượt qua các ranh giới về địa lý cũng như các hàng rào kỹ thuật mà các quốc gia đưa ra để bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sòng phẳng hơn, chuyển đổi số trở nên là một trong những yêu cầu sống còn của mọi doanh nghiệp. Xu hướng này không có nghĩa là môi trường cạnh tranh lúc nào cũng công bằng giữa các doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Các doanh nghiệp SME - chiếm hơn 90% - còn gặp nhiều khó khăn trong tiến trình chuyển đổi số do những hạn chế nhất định về nguồn lực con người, công nghệ, tài chính,... Do vậy, họ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau của quá trình phát triển.

Với những cơ hội và thách thức to lớn nêu trên, Tâm Anh ra đời với quyết tâm mang lại những giải pháp Khoa học công nghệ, Đào tạo con người nhằm phát huy tốt nhất các cơ hội, tiềm năng cũng như xóa bỏ những khó khăn, trở ngại trong quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp/tổ chức, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó góp phần đẩy mạnh quá trình phát triển nền kinh tế số, xã hội số của đất nước và của nhân loại.

Giám đốc Bùi Tiến Đức


Humans are facing great opportunities in the development process with the advent and strong developments of the Industrial Revolution 4.0, whereby new technologies such as artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), big data analytics, ... make a big change in the process of operation, production, business, and management,... called the digital transformation (DX) which is comprehensively affecting in all aspects of socio-economic activities. From the perspective of business, economic development, DX contributes to improving the efficiency of management, production, business activities,... based on customer-centric approaches, improving user experience to best serve requirements of customers, thereby helping businesses and customers closely connect in a collaborative environment, bringing great benefits to both sides: (i) meeting the practical needs of customers at a low cost , and (ii) improving business efficiency, creating competitive advantages for enterprises, contributing to boosting production and business productivity of the whole society.

However, from another perspective, in the integration trend of an increasingly flat world, opportunities and challenges are always opened to all kinds of businesses, overcoming geographical boundaries as well as technical barriers that countries make to protect domestic businesses. The competition is getting fiercer and fairer, digital transformation becomes one of the vital requirements of every business. This trend does not mean that the competitive environment is always fair among organizations, especially small and medium enterprises (SMEs). SMEs - accounting for more than 90% - still face many difficulties in the DX process due to certain limitations in human resources, technology, finance, etc. Therefore, they are at risk of being left behind the development process.

With the great opportunities and challenges mentioned above, Tam Anh Group was born with the determination to bring science and technology solutions, high-level training programs to make the best use of opportunities and potential as well as eliminate difficulties or obstacles in the digital transformation process of enterprises/organizations, especially at SMEs, thereby contributing to the development of the digital economy and digital society of the country and of the mankind.

CEO Bùi Tiến Đức


1. Tầm nhìn (Vision)

Trở thành biểu tượng tin cậy về giải pháp Khoa học công nghệ và Đào tạo trong chuyển đổi số phục vụ phát triển đất nước, xã hội và con người.

Become a trusted Symbol of Science, Technology and Training solutions in digital transformation for the development of the country, society and people.

2. Sứ mệnh (Mission)

Mang đến giải pháp Khoa học công nghệ tiên tiến và chương trình Đào tạo chất lượng cao về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ đẩy mạnh phát triển kinh tế số, đào tạo nghề nghiệp trình độ cao cho mọi người, đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của xã hội.

Bringing the edge Science - Technology solutions and high-quality Training programs in Information Technology and Applied Artificial Intelligence, supporting digital economy development, high-level vocational training for everyone to satisfy the social continuous development requirements.

3. Giá trị cốt lõi (Core values)

Tận tâm - Uy tín - Sáng tạo

Dedication - Prestige - Creativity© 2020- - TẬP ĐOÀN TÂM ANH - Đổi Mới && Sáng Tạo